Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư, dự án tài chính; đầu tư, mua bán sáp nhập, ngân hàng cũng như trong các lĩnh vực đặc thù của công ty quản lý quỹ như: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán…

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do UBCK cấp; Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội; Thạc sỹ Luật Quốc tế tại Đại học Quốc Gia Hà Nội; Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Trao đổi sinh viên Quốc tế Đại học Nagoya – Nhật Bản.

 

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV