Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu Chính Thức để Góp vốn thành lập Quỹ ETF VNX50 Lần đầu

Ngày đăng : 17/04/2023

File: 1675656369_06Feb23 TB DM & TL CKCC góp vốn.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT THÔNG BÁO:

Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu

Tên quỹ: ETF FPT Capital VNX50

Mã quỹ: FUEFCV50

Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn: Từ 09h.00 ngày 13/01/2023 đến 15h.00 ngày 03/02/2023

Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 09h.00 ngày 06/02/2023 đến 17h.00 ngày 17/02/2023.

Đơn vị tính ETF: 1 Lô ETF = 100,000 chứng chỉ quỹ ETF

Chi tiết Danh mục và tỉ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF được thể hiện trong file đính kèm

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV