Danh sách tài liệu
News Note

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/05/2024

BC NAV ngày 22/05/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 15-21/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/05/2024

BC NAV Tuần từ 15-21/05/2024

BC NAV ngày 21/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/05/2024

BC NAV ngày 20/05/2024

BC NAV ngày 20/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 17/05/2024

BC NAV ngày 19/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/05/2024

BC NAV ngày 16/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/05/2024

BC NAV ngày 15/05/2024

FPT CAPITAL: CBTT Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt động.

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/05/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 08-14/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 14/05/2024

BC NAV Tuần từ 08-14/05/2024

BC NAV ngày 14/05/2024

BC NAV ngày 13/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 13/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/05/2024

BC NAV ngày 12/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 10/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/05/2024

BC NAV ngày 09/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/05/2024

BC NAV ngày 08/05/5/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 02-07/05/2024

BC NAV Tuần Từ 02-07/05/2024

BC NAV ngày 07/05/2024

BC NAV ngày 06/05/2024

BC NAV ngày 05/05/2024

BC NAV ngày 03/05/2024

BC NAV ngày 02/05/2024

BC NAV Tuần từ 24/04-01/05/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 24-01/05/2024

BC NAV ngày 01/05/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 25/04/2024

BC NAV ngày 25/04/2024

FPT Capital VNX50: Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 24/04/2024

BC NAV ngày 24/04/2025

ETF FPT Capital VNX50: CCTT về việc Bổ nhiệm TV Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: Ms. Trần Thị Hà Thu

FPT Capital: CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/04/2024

BC NAV Tuần Từ 17-23/04/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 17-23/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/04/2024

BC NA ngày 23/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: CBTT về việc Bổ nhiệm thành viên BOD: Mr. Kenji Nakanishi

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/04/2024

BC NAV ngày 22/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/04/2024

BC NAV ngày 21/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: CBTT Bất thường về việc tạm ngừng GD Hoán Đổi từ ngày 29/04-09/05/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 17/04/2024

BC NAV ngày 18/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tài Chính Quý I.2024

ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động Đầu Tư Quỹ Quý I.2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/04/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 10-16/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/04/2024

BC NAV Tuần từ 10-16/04/2024

BC NAV ngày 16/04/2024

FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I. 2024 (BC TÀI CHÍNH RIÊNG và HỢP NHẤT)

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/04/2024

BC NAV ngày 15/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/04/2024

CBTT Kết thúc GD ngày 12/04/2024

BC NAV ngày 14/04/2024

BC NAV Ngày 11/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 11/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 10/04/2024

BC NAV ngày 10/04/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 03-09/04/2024

BC NAV tuần từ ngày 03-09/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 09/04/2024

BC NAV ngày 09/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 08/04/2024

BC NAV ngày 08/04/2024

BC NAV ngày 07/04/2024

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF ngày 08/04/2024

CBTT sau Giao Dịch Hoán Đổi ngày 04/04/2024

BC NAV ngày 04/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động đầu tư Quỹ Tháng 03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 03/04/2024

BC NAV ngày 03/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 02/04/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 27/03-02/04/2024

BC NAV Tuần từ 27/03-02/04/2024

BC NAV ngày 02/04/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/04/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 01/04/2024

BC NAV ngày 01/04/2024

ETF FPT Capital VNX50: CBTT Đơn từ nhiệm của TV Ban đại diện Quỹ: Đoàn Vân Anh

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/03/2024

BC NAV ngày 31/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/04/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/03/2024

BC NAV ngày 28/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/04/2024

FPT Capital: CBTT Ký Hợp đồng Kiểm toán 2024 với CT TNHH Grant Thornton Việt Nam

FPT Capital: Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính Kiểm toán 2023

FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN 2023

FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/03/2024

ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tài Chính Kiểm toán Năm 2023

ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Quản lý Quỹ năm 2023

Báo Cáo HĐ Đầu tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 năm 2023

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/03/2024

BC NAV ngày 27/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/03/2024

BC NAV Tuần từ ngày 20-26/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 26/03/2024

BC NAV ngày 26/03/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 20-26/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 25/03/2024

BC NAV ngày 25/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/03/2024

ETF FPT Capital VNX50: CBTT Bất Thường về việc nhận Đơn từ nhiệm của TV HĐQT: Ông. Taro Ueno

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/03/2024

BC NAV ngày 24/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/03/2024

BC NAV ngày 21/03./2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/03/2024

BC NAV ngày 20/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/03/2024

BC NAV Tuần từ 13-19/03/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 13-19/03/2024

BC NAV ngày 19/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/03/2024

FPT Capital: CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ngày 19/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 18/03/2024

BC NAV ngày 18/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/03/2024

BC NAV ngày 17/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/03/2024

BC NAV ngày 14/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 14/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/03/2024

BC NAV ngày 13/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 13/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/03/2024

BC NAV Tuần Từ 06-12/03/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 06/03-12/03/2024

BC NAV ngày 12/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 12/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/03/2024

BC NAV ngày 12/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 11/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 08/03/2024

FCAP CBTT: Thay đổi người Được ủy quyền Công Bố Thông Tin

Quỹ ETF FPT Capital VNX50: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/03/2024

BC NAV ngày 10/03/2024

FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 07/03/2024

BC NAV ngày 07/03/2024

ETF FPTCAPITAL VNX50: Ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền quyền tham gia ĐH Nhà đầu tư Thường niên 2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/03/2024

FCAP CBTT: UBCK Ghi nhận kết quả phát hành CP để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 05/03/2024

BC NAV ngày 06/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 05/03/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 27/02-05/03/2024

BC NAV Tuần từ 28/02/2024-05/03/2024

BC NAV ngày 05/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 04/03/2024

BC NAV ngày 04/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 01/03/2024

BC NAV ngày 03/03/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/02/2024

BC NAV ngày 29/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/03/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/02/2024

BC NAV ngày 28/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/02/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 21-27/02/2024

BC NAV tuần từ 21-27/02/2024

BC NAV ngày 27/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 26/02/2024

Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024

BC NAV ngày 26/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/02/2024

BC NAV ngày 25/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/02/2024

FPT Capital: CBTT Về việc điều chỉnh thay đổi số Cổ phiếu có quyền Biểu quyết của FPT Capital

FTP CAPITAL: CBTT BC Điều chỉnh kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/02/2024

BC NAV ngày 22/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/02/2024

BC NAV ngày 21/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/02/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 15-20/02/2024

BC NAV tuần từ 14/02/2024 đến 20/02/2024

BC NAV ngày 20/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/02/2024

BC NAV ngày 19/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/02/2024

BC NAV ngày 18/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/02/2024

BC NAV ngày 15/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/02/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 07-13/02/2024

BC NAV tuần từ 07/02/2024 đến 13/02/2024

BC NAV ngày 14/02/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 31-01 đến 06/01/2024

BC NAV tuần từ 31/01/2024 đến 06/02/2024

BC NAV ngày 06/02/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF tháng 01. 2024

FCAP CBTT: Thay đổi số Cổ phiếu có quyền biểu quyết sau Đợt phát hành cổ phiếu

FCAP CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông

FCAP CBTT: BC Kết quả Phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH

BC NAV ngày 05/02/2024

BC NAV ngày 04/02/2024

BC NAV ngày 01/02/2024

BC NAV ngày 31/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 24-30/01/2024

NAV Tuần Từ 24-30/01/2024

BC NAV ngày 30/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/01/2024

BC NAV ngày 29/01/2024

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/01/2024

CBTT Bất Thường: Tạm Ngừng Giao Dịch Hoán Đổi từ ngày 31/01/2024 đến Hết ngày 07/02/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/01/2024

BC NAV ngày 28/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/01/2024

BC NAV ngày 25/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/01/2024

BC NAV ngày 24/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 17-23/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 17-24/01/2024

BC NAV ngày 23/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/01/2024

CB

BC NAV ngày 22/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/01/2024

BC NAV ngày 21/01/2024

FPT CAPITAL: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 (BC TC và Thuyết Minh)

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/01/2024

BC NAV ngày 18/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/01/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF QUÝ IV. 2023

ETF FPTCAPITAL VNX50: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cho CĐ Hiện hữu

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/01/2024

BC NAV ngày 17/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 10-16/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 10-16/01/2024

BC NAV ngày 16/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/01/2024

FPT Capital: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/01/2024

BC NAV ngày 15/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/01/2024

BC NAV ngày 14/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/01/2024

BC NAV ngày 11/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/01/2024

BC NAV ngày 10/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 09/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 03/01/2024 đến 09/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 03/01/2024-09/01/2024

BC NAV ngày 09/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/01/2024

BC NAV ngày 08/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/01/2024

BC NAV ngày 07/01/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/01/2024

BC NAV ngày 04/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 03/01/2024

BC NAV ngày 03/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 02/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 27/12/2023 đến 02/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 27/12/2023 đến 02/01/2024

BC NAV ngày 02/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/12/2023

BC NAV ngày 01/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/12/2023

BC NAV ngày 28/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/12/2023

BC NAV ngày 27/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 20-26/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 20-26/12/2023

BC NAV ngày 26/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/11/2023

BC NAV ngày 25/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/12/2023

BC NAV ngày 24/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 21/12/2023

BC NAV ngày 21/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/12/2023

BC NAV ngày 20/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 13-19/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 13-19/12/2023

BC NAV ngày 19/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/12/2023

BC NAV ngày 18/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/12/2023

BC NAV ngày 17/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/12/2023

BC NAV ngày 14/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/12/2023

BC NAV ngày 13/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 06-12/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 06-12/12/2023

BC NAV ngày 12/12/2023

FPT Capital: CBTT về Triển khai Phương Án Giảm Vốn Điều lệ; Phát hành cổ phiếu Tăng Vốn Điều Lệ

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/12/2023

BC NAV ngày 11/12/2023

BC NAV ngày 10/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 07/12/2023

BC NAV ngày 07/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 06/12/2023

BC NAV ngày 06/12/2023

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/12/2023

BC NAV Tuần từ 29/11/2023-05/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 29/11/2023- 05/12/2023

BC NAV ngày 05/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/12/2023

BC NAV ngày 04/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 01/12/2023

BC NAV ngày 03/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/11/2023

BC NAV ngày 01/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/11/2023

BC NAV ngày 29/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 22-28/11/2023

BC NAV Tuần từ 22-28/11/2023

BC NAV ngày 28/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/11/2023

BC NAV ngày 26/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/11/2023

BC NAV ngày 23/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023

BC NAV ngày 22/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 15-21/11/2023

BC NAV Tuần từ 15-21/11/2023

BC NAV ngày 21/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023

BC NAV ngày 20/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/11/2023

BC NAV ngày 19/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/11/2023

BC NAV ngày 16/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 08-14/11/2023

BC NAV tuần từ 08-14/11/2023

BC NAV ngày 14/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/11/2023

BC NAV ngày 13/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/11/2023

BC NAV ngày 12/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/11/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng 08/11/2023

BC Mức sai lêch

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần Từ 01-07/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng 07/11/2023

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Tháng 10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 25-31/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 25-31/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/10/2023

Tạm dừng Giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (FUEFCV50

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 18-24/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 18-24/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/10/2023

Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2023 (Báo Cáo Tài Chính và Thuyết minh)

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11-17/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 11-17/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/10/2023 đến 10/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/102023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 04-10/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/10/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 09 năm 2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/09-03/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 27/09-03/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 20-26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20-26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/09/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 13-19/09/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 13-19/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/019/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/019/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06-12/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 06-12/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/09/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- T8/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 08/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 30/08-05/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08-05/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/09/2023

THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CỦA QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 30/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 23-29/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23-29/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16-22/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 16-22/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023- Đính Chính

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 09-15/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09-15/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/08/2023

FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2023

FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Bán Niên 2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/08/2023

Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ Bán niên 2023

Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 02-08/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 02-08/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/08/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 9/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/08/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 07 năm 2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/08/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 01/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 26/07-01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 26/07-01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/07/2023

FTP Capital: CBTT Báo Cáo tình hình quản trị Công ty Bán niêm 2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/06/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/07/2023

Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 27/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 19-25/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 19-25/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023- Điều chỉnh

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023- Điều chỉnh

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023

Báo cáo Tài chính Quý II/ 2023: FPT Capital

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Quý II/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2023- FUEFCV50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12-18/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 12-18/07/2023

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/07/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 17/07/2023- Điều chỉnh

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 16/07/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FP Capital VNX50

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 05-11/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05-11/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 10/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/07/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 06/2023

CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/07/2023- Lần 2

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 06/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/07/2023

Nghị Quyết BĐD Quỹ và Hợp đồng kiểm toán số: 060723- FPT Capital VNX50

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/07/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 28/06-04/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 04/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 28/06- 04/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 03/07/2023

CBTT:Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 03/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 02/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/07/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/06/2023

Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 03/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 29/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 29/06/2023

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email (Nhận thông tin, công văn, liên lạc) của QUỸ ETF FPT Capital VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023 (Lần 2)

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 28/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 21-27/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 21-27/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 27/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 27/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/06/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ETF FPT Capital VNX50 ngày 26/06/2023

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 26/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/06/2023

CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 23/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 25/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 22/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 22/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023 (Lần 2)

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 21/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 20/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 14-20/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 14-20/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 20/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 19/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 19/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 16/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/06/2023