Danh sách tài liệu
News Note

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/02/2024

BC NAV ngày 19/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/02/2024

CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/02/2024

BC NAV ngày 18/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/02/2024

BC NAV ngày 15/02/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/02/2024

BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 07-13/02/2024

BC NAV tuần từ 07/02/2024 đến 13/02/2024

BC NAV ngày 14/02/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 31-01 đến 06/01/2024

BC NAV tuần từ 31/01/2024 đến 06/02/2024

BC NAV ngày 06/02/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF tháng 01. 2024

FCAP CBTT: Thay đổi số Cổ phiếu có quyền biểu quyết sau Đợt phát hành cổ phiếu

FCAP CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông

FCAP CBTT: BC Kết quả Phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH

BC NAV ngày 05/02/2024

BC NAV ngày 04/02/2024

BC NAV ngày 01/02/2024

BC NAV ngày 31/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 24-30/01/2024

NAV Tuần Từ 24-30/01/2024

BC NAV ngày 30/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/01/2024

BC NAV ngày 29/01/2024

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/01/2024

CBTT Bất Thường: Tạm Ngừng Giao Dịch Hoán Đổi từ ngày 31/01/2024 đến Hết ngày 07/02/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/01/2024

BC NAV ngày 28/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/01/2024

BC NAV ngày 25/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/01/2024

BC NAV ngày 24/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 17-23/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 17-24/01/2024

BC NAV ngày 23/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/01/2024

CB

BC NAV ngày 22/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/01/2024

BC NAV ngày 21/01/2024

FPT CAPITAL: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 (BC TC và Thuyết Minh)

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/01/2024

BC NAV ngày 18/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/01/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF QUÝ IV. 2023

ETF FPTCAPITAL VNX50: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cho CĐ Hiện hữu

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/01/2024

BC NAV ngày 17/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 10-16/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 10-16/01/2024

BC NAV ngày 16/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/01/2024

FPT Capital: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/01/2024

BC NAV ngày 15/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/01/2024

BC NAV ngày 14/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/01/2024

BC NAV ngày 11/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/01/2024

BC NAV ngày 10/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 09/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 03/01/2024 đến 09/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 03/01/2024-09/01/2024

BC NAV ngày 09/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/01/2024

BC NAV ngày 08/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/01/2024

BC NAV ngày 07/01/2024

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/01/2024

BC NAV ngày 04/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 03/01/2024

BC NAV ngày 03/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 02/01/2024

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 27/12/2023 đến 02/01/2024

BC NAV Tuần từ ngày 27/12/2023 đến 02/01/2024

BC NAV ngày 02/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/12/2023

BC NAV ngày 01/01/2024

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/01/2024

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/12/2023

BC NAV ngày 28/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/12/2023

BC NAV ngày 27/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 20-26/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 20-26/12/2023

BC NAV ngày 26/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/11/2023

BC NAV ngày 25/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/12/2023

BC NAV ngày 24/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 21/12/2023

BC NAV ngày 21/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/12/2023

BC NAV ngày 20/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 13-19/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 13-19/12/2023

BC NAV ngày 19/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/12/2023

BC NAV ngày 18/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/12/2023

BC NAV ngày 17/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/12/2023

BC NAV ngày 14/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/12/2023

BC NAV ngày 13/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/12/2023

BC NAV Tuần từ ngày 06-12/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 06-12/12/2023

BC NAV ngày 12/12/2023

FPT Capital: CBTT về Triển khai Phương Án Giảm Vốn Điều lệ; Phát hành cổ phiếu Tăng Vốn Điều Lệ

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/12/2023

BC NAV ngày 11/12/2023

BC NAV ngày 10/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 07/12/2023

BC NAV ngày 07/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 06/12/2023

BC NAV ngày 06/12/2023

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/12/2023

BC NAV Tuần từ 29/11/2023-05/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/12/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 29/11/2023- 05/12/2023

BC NAV ngày 05/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/12/2023

BC NAV ngày 04/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 01/12/2023

BC NAV ngày 03/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/11/2023

BC NAV ngày 01/12/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/12/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/11/2023

BC NAV ngày 29/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 22-28/11/2023

BC NAV Tuần từ 22-28/11/2023

BC NAV ngày 28/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/11/2023

BC NAV ngày 26/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/11/2023

BC NAV ngày 23/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023

BC NAV ngày 22/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 15-21/11/2023

BC NAV Tuần từ 15-21/11/2023

BC NAV ngày 21/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023

BC NAV ngày 20/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/11/2023

BC NAV ngày 19/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/11/2023

BC NAV ngày 16/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/11/2023

BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 08-14/11/2023

BC NAV tuần từ 08-14/11/2023

BC NAV ngày 14/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/11/2023

BC NAV ngày 13/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/11/2023

BC NAV ngày 12/11/2023

CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/11/2023

Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/11/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng 08/11/2023

BC Mức sai lêch

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần Từ 01-07/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng 07/11/2023

Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Tháng 10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/11/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 25-31/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 25-31/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/10/2023

Tạm dừng Giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (FUEFCV50

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 18-24/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 18-24/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/10/2023

Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2023 (Báo Cáo Tài Chính và Thuyết minh)

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11-17/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 11-17/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/10/2023 đến 10/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/102023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 04-10/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/10/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 09 năm 2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/09-03/10/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 27/09-03/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/10/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/10/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/10/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 20-26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20-26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/09/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 13-19/09/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 13-19/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/019/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/019/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06-12/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 06-12/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/09/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- T8/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 08/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/09/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 30/08-05/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08-05/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/09/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/09/2023

THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CỦA QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/09/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/09/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 30/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 23-29/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23-29/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16-22/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 16-22/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023- Đính Chính

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 09-15/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09-15/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/08/2023

FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2023

FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Bán Niên 2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/08/2023

Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ Bán niên 2023

Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 02-08/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 02-08/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/08/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 9/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/08/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 07 năm 2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/08/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 01/08/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 26/07-01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 26/07-01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/08/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/08/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/06/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/07/2023

Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 27/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 19-25/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 19-25/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023- Điều chỉnh

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023- Điều chỉnh

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023

Báo cáo Tài chính Quý II/ 2023: FPT Capital

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Quý II/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2023- FUEFCV50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12-18/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 12-18/07/2023

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/07/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 17/07/2023- Điều chỉnh

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 16/07/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FP Capital VNX50

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 05-11/07/2023

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05-11/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/07/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023

CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 10/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/07/2023

Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 06/2023

CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/07/2023- Lần 2

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 06/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/07/2023

Nghị Quyết BĐD Quỹ và Hợp đồng kiểm toán số: 060723- FPT Capital VNX50

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/07/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/07/2023

BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 28/06-04/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/07/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 04/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 28/06- 04/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 03/07/2023

CBTT:Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 03/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 02/07/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/07/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/06/2023

Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 03/07/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 29/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 29/06/2023

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email (Nhận thông tin, công văn, liên lạc) của QUỸ ETF FPT Capital VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023 (Lần 2)

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 28/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 21-27/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 21-27/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 27/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 27/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/06/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ETF FPT Capital VNX50 ngày 26/06/2023

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 26/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/06/2023

CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 23/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 25/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 22/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 22/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023 (Lần 2)

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 21/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 20/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 14-20/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 14-20/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 20/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 19/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 19/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 16/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 15/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 15/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 14/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 14/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 07-13/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 07- 13/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 13/06/2023

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 12/06/2023

BC Giá trị tài sản ròng ngày 12/05/2023: Quỹ ETF VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 09/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 08/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/06/2023

CBTT Bất Thường: Điều chỉnh Báo Cáo Hoạt Động Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 05/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/06/2023

Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 08/06/2023

Báo cáo Hoạt động quỹ Tháng 05/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 31/05- 06/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Từ 31/05 đến 06/06/2023

Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/06/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/06/2023

CBTT: sau Giao dịch Hoán đổi ngày 02/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/06/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/06/2023 (Điều Chỉnh lại)

Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 01/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 01/06/2023

Danh mục CK cơ cấu ngày 02.06.2023 ( Điều chỉnh: Số lượng cổ phiếu ACB thay đổi)

CBTT: Danh mục CKCC sau Giao dịch Hoán đổi ngày 31/05/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/06/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 31/05/2023: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/06/2023

CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 24-30/05/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 30/05/2023

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 29/05/2023

CBTT bất thường về GT Lô CC Quỹ ETF

BC Giá trị tài sản ròng ngày 28/05/2023: Quỹ ETF VNX50

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 26/05/2023

Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/05/2023

Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF Ngày 26/05/2023

Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF

Giá Tham Chiếu ngày Giao dịch đầu tiên Quỹ ETF FPT Capital VNX50

CBTT BẤT THƯỜNG VỀ GIÁ THAM CHIẾU CHO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

BC NAV ngày 24/05/2023: Quỹ ETF VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 21/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Điều Chỉnh NAV Tuần từ 10-16/05/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 10-16/05/2023: Quỹ ETF VNX50

BC Giá trị tài sản ròng ngày 16/05/2023: Quỹ ETF VNX50

Thông Báo: Về việc niêm yết và Ngày Giao dịch Đầu tiên: Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Mã CK: FUEFCV50

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT LẦN ĐẦU Tại SGDCK TPHCM

Thông báo Ngày Giao dịch Hoán Đổi đầu tiên của Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Xác định lại Giá trị tài sản ròng ngày 12,13 và 16/04/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 11/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 10/05/2023: Quỹ ETF VNX50

Báo cáo Hoạt động đầu tư Tháng 4/2023: Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng từ ngày 03-09/05/2023: Quỹ ETF VNX50

BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/05/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 07/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 04/05/2023: Quỹ ETF VNX50

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 03/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50

BC Thay đổi NAV Quỹ ETF FPT Capital VNX50 tuần từ 26/04 đến 02/05/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 27/04/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 26/04/2023 và Tuần từ 19-25/04/2023: Quỹ ETF VNX50

CBTT: Biên Bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông FPT Capital 2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 24/04/2023

Quỹ ETF FPT Capital VNX50: BB Họp Về việc Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 23/04/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/04/2023

FPT CAPITAL: Báo cáo Tài Chính Quý I/2023

Báo Cáo Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 19/04/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/04/2023

ETF VNX50: Báo cáo GTTS Ròng Từ ngày 12-19/04 và Điều chỉnh Tuần từ 05-12/04/2023 (Lần 2)

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 17/04/2023

Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 16/04/2023

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần từ 05-12/04/2023

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/04/2023

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ QUỸ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐK LẬP QUỸ ĐẠI CHÚNG: QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

FPT CAPITAL: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ

FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF FPT Capital VNX 50 ngày 17.02.2023

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50: Danh Mục CK Cơ cấu chính thức (Góp vốn Thành lập Quỹ)

FCAP CBTT: Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thư Mời Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư: Quỹ ETF FPT Capital VNX50

Thông Báo Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 Ra Công Chúng

CBTT: Quỹ ETF FPT Capital VNX50: Chứng nhận ĐK Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán ra Công Chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIẤY CN ĐK DOANH NGHIỆP: CT CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT LẦN THỨ 11

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN: 06/10/2022 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: 67/GPĐC-UBCK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2022

CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/05/2023

BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 24-030/05/2033: ETF FPT Capital VNX50

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021- PHÁT HÀNH LẠI

FPT CAPITAL: CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022

FPT CAPITAL: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

FPT CAPITAL BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2021

FCAP CBTT: Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2021

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Đại hội cổ đông bất thường 2021

Mời họp ĐHCĐ bất thường FPT Capital 2021

Phát hành lại Báo cáo kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021

Công bố giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ

Công bố báo cáo Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính (Hợp nhất và Báo cáo Riêng) quý II năm 2021

Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư FF

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Công bố báo cáo tài chính quý I/2021

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA FPT CAPTAL NĂM 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO TỈ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP QUỸ THÀNH VIÊN: QUỸ ĐẦU TƯ FPT CAPITAL

BÁO CÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

CÔNG BỐ BÁO CÁO BÁN NIÊN 2020

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 và Thay đổi Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Chấp thuận của UBCK Nhà nước về việc lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 1/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2020/QĐST-KDTM CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Công bố báo cáo tỉ lệ an toàn tài chinh FPT Capital 2019

Báo cáo kiểm toán 2019

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán 2019

Công bố báo cáo tài chính quý 4/2019

Hoàn Tất Giải Thể Quỹ VVIF

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Công bố Quyết định của Cục Thuế TP Hà nội về việc sử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Công bố thông tin: Giải thể quỹ VVIF

BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁN NIÊN 2019

Công bố thông tin: Giảỉ thể Quỹ VVIF

Báo cáo Quý 2 – 2019

Công bố thông tin: Thay đổi đơn vị Kiểm toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Báo cáo Quý 1 - 2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Q1 2019 của FCAP

Công bố thông tin báo cáo tài chính 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP QUỸ THÀNH VIÊN

Báo cáo Quý 4/2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính QIII - 2018

Báo cáo Kiểm toán

Bao cao tai chinh cua Cty Quan ly Quy - Quý II 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công Bố Thông tin thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị FPT Capital

Biên Bản Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

Nghị Quyết Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

Báo cáo kiểm toán của FCap 2017

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Công bố thông tin FPT Capital không còn là cổ đông lớn của CIA

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường 2017

Công bố thông tin FPT Capital trở thành cổ đông lớn của CIAS

Công bố thông tin thay đổi TGĐ của FPT Capital

Công bố thông tin Giải thể Công TY TNHH Đầu Tư FC

Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Công Bố Thông Tin Đại Hội Cổ Đông Thường Niên FPT CAPITAL 2016

FPT Capital Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2015 Của FPT Capital

Công bố thông tin việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT nhiệm kỳ 2012-2017 theo Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội cổ đông FPT Capital 2015.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Định Kỳ Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2014 Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Bán Niên 2014 Của FPT Capital.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Quỹ Thành Viên Việt Nhật Đã Được UBCK Nhà Nước Cấp Phép Gia Hạn Thêm Một Năm (Từ Ngày 19/3/2014 - 19/3/2015)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Định Kỳ Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Năm 2013 Của FPT Capital.

Thay Đổi Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Công Bố Thông Tin Việc Bổ Nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Của Công Ty Theo Biên Bản Và Nghị Quyết HĐQT Về Việc Bổ Nhiệm Này.

Công Bố Thông Tin Việc Thay Đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Kiêm Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty

Bà Nguyễn Lệ Hằng Được Bổ Nhiệm Làm Tổng Giám Đốc Của Công Ty.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Công Bố Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2012 Đã Kiểm Toán Và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2012 Đã Kiểm Toán (Xem File Đính Kèm).

Bổ Nhiệm Ông Kenichi Abe Giữ Chức Vụ Quyền Tổng Giám Đốc

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV