Chấp thuận của UBCK Nhà nước về việc lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng : 04/05/2020

UBCK Nhà nước ra công văn số 3098/UBCK-QLQ về việc chấp thuận cho FPT Capital gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn ngày 05/05/2020

Nội dung như văn bản đính kèm,

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV