Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50: Danh Mục CK Cơ cấu chính thức (Góp vốn Thành lập Quỹ)

Ngày đăng : 05/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT THÔNG BÁO:

Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu

Tên quỹ: ETF FPT Capital VNX50

Mã quỹ: FUEFCV50

Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn: Từ 09h.00 ngày 13/01/2023 đến 15h.00 ngày 03/02/2023

Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 09h.00 ngày 06/02/2023 đến 17h.00 ngày 17/02/2023.

Đơn vị tính ETF: 1 Lô ETF = 100,000 chứng chỉ quỹ ETF

Chi tiết Danh mục và tỉ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF được thể hiện trong file đính kèm theo Công bố thông tin này.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV